Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądz, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337, NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działający na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §47 ust.1 Statutu Spółki  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  na dzień 29 listopada 2017r. na godzinę 12 00, które odbędzie się w Warszawie, w Siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202) oraz z Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz. 2259).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja wraz z projektami uchwał, wydawana będzie akcjonariuszom oraz udostępniania na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 64-46-478.

Pliki do pobrania: