Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Informacja dla akcjonariuszy mniejszościowych WZU S.A.

Zarząd Spółki informuje, że dnia 15.06.2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. , w porządku którego znajdował się punkt dotyczący zmian treści Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 20 z dnia 15.06.2016r. dokonało zmian
w treści Statutu Spółki, dotyczących rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem), w poniższym brzmieniu:

Po §15 dodaje się §15o treści :
„§15

  1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
  2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie za wskazaniem nabywcy.
  3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności
    w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
  4. Wykonanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
  5. Postanowienia ust.1 – 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.”

 

Informacje dodatkowe w przedmiotowej sprawie udzielane będą pod nr telefonu
 (56) 64 46 426
w godzinach 8:00 – 14:00
 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art.38 ust.3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników, nie mogły być przedmiotem obrotu przed dniem 09.09.2016 r., tj. przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.

Pliki do pobrania: