Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, w związku ze złożeniem przez akcjonariuszy Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 11 00, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz, ogłasza zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
  3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 r,
  4. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
  6. Powołanie Członków Rady Nadzorczej V kadencji;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego w roku obrotowym 2017 i  dalszego jego użycia.
 8. Zmiany w Statucie Spółki.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W  stosunku  do  ogłoszenia  o  zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108 (5496), pod poz. 23928, w dniu 6 czerwca 2018  r., nowymi  sprawami umieszczonymi w porządku obrad są kwestie przewidziane w punkcie 6) lit. f).

W związku z uzupełnieniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano dokonanie zmiany § 151 Statutu spółki poprzez wykreślenie całego § 151 o treści:

 „ § 151

 1. Rozporządzenie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
 2. Akcjonariusz zmierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.
 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających za akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
 4. Wykonanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
 5. Postanowienie ust. 1-4 nie dotyczy akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.”

 

Pozostałe zmiany Statutu Spółki rozpatrywane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zawarte w Ogłoszeniu.