Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 400§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §47 ust.1 i 2 Statutu Spółki,  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 września 2018 r. na godzinę 13 00, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego w roku obrotowym 2017 i dalszego jego użycia,
  2. udzielenia Prezesowi Zarządu - Danucie Stuczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w  roku obrotowym 2017,
  3. zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do obniżenia o 50%, na okres 2 lat od dnia podjęcia uchwały, prowizji opłacanej na rzecz PGZ S.A. z tytułu umowy prowizyjnej z jednoczesnym przeznaczeniem środków stanowiących równowartość uzyskanego upustu na Program „MENTOR WZU”,
  4. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  5. zmiany Statutu Spółki.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowana treść zmian do Statutu:

 

dotychczasowe brzmienie §151 ust.3:

„3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcje aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.”

proponowane brzmienie §151 ust.3:

„3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia nie niższą niż cena wolnorynkowa. Za cenę wolnorynkową uważa się wartość akcji ustaloną metodą majątkową – skorygowanej wyceny aktywów netto („SAN”) na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego, jednak nie niższą niż średnia wartość akcji z ostatnich 3 lat ustaloną wyżej wymienioną metodą.”

 

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja wraz z projektami uchwał, wydawana będzie akcjonariuszom  oraz udostępniana na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 64-46-478.