Komunikat o błędzie

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_PROTO in include_once() (line 3 of /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/sites/default/settings.php).

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych hal niskich i łączników w budynku nr 109 zlokalizowanym na terenie WZU S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783, Regon 000173232, NIP
876-020-50-02
 
 
Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych (ścian oraz dachu) hal niskich i łączników w budynku nr 109 zlokalizowanym na terenie WZU S.A. w Grudziądzu.
 
1. Planowany zakres robót
 • wymiana płyt ściennych osłonowych;
 • wymiana płyt dachowych osłonowych;
 • remont dachu łączników;
 • remont i malowanie części ścian wewnętrznych;
 • wymiana świetlików dachowych;
 • wymiana bram i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
 • odtworzenie instalacji odgromowej;
 • odtworzenie wentylatorów grawitacyjnych na dachu;
 • zmiana sposobu odprowadzenia wód dachowych.
W ramach prac oferent jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych innych prac towarzyszących nieujętych w projekcie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania wszelkich urządzeń oraz instalacji, w tym wykonania badań i uzyskania niezbędnych certyfikatów i dopuszczeń umożliwiających użytkowanie instalacji.
 
W ofercie należy uwzględnić zakres prac wskazany w projekcie wykonawczym. Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na pisemny wniosek firmy zainteresowanej złożeniem oferty, Zamawiający udostępni przedmiary robót w wersji elektronicznej (pdf).
 
Do prawidłowej wyceny niezbędne jest przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku (brak możliwości fotografowania podczas wizji lokalnej) oraz zapoznanie się z dokumentacją – projektem wykonawczym. Przy wycenie należy także uwzględnić wytyczne Inwestora dotyczące zastosowania wymaganej jakości materiałów. Parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz technologie wykonawstwa precyzuje SST oraz projekt wykonawczy.
 
Dodatkowo oferent powinien uwzględnić wszelkie dodatkowe, nieprzewidziane koszty, które to mogą wystąpić w związku z realizacją zadania, a nie były wymienione przez Zamawiającego na etapie przygotowywania oferty.
 
2. Termin realizacji zamówienia
Pożądany termin wykonania robót to 4 miesiące.
3. Warunki udziału w postępowaniu
Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem zapytania.
4. Kontakt
Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:
5. Sposób przygotowania oferty
 • Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto, okres gwarancji na wykonane prace oraz termin ważności oferty (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),
 • oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • ofertę zatytułowaną: „Oferta na wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych (ścian oraz dachu) hal niskich i łączników w budynku nr 109 zlokalizowanym na terenie WZU S.A. w Grudziądzu” należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,
Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
 • ubezpieczenie OC na kwotę wartości brutto kontraktu,
 • oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia,
 • referencje wraz z wykazem referencji oraz kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę.
 • oświadczenie o udzieleniu gwarancji zgodnie z deklaracją producenta (zał. nr 2),
 • oświadczenie o gotowości do usunięcia wad serwisowych urządzeń oraz instalacji w ramach gwarancji we wskazanym terminie (zał. nr 3),
 • oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (zał. nr 4),
 • oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5).
 • projekt umowy podpisany przez osobę reprezentującą firmę.
Koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek "nie otwierać przed 23.07.2021r. godz. 10:00”.
 
6. Miejsce składania ofert
Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz (należy uwzględnić czas dostarczenia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską) lub w siedzibie Zamawiającego – I piętro sekretariat, gdzie obowiązuje system wejść, po okazaniu dowodu tożsamości i uzyskaniu przepustki. Składając ofertę należy uwzględnić czas na dokonanie powyższych czynności i dotarcie do sekretariatu. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.
 
7. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2021r. godz. 10:00.
8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym umowę na warunkach przedstawionych załączonym w projekcie umowy.
9. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
10. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania.
13. Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.