Komunikat o błędzie

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_PROTO in include_once() (line 3 of /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/sites/default/settings.php).

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja instalacji wodociągowej i hydrantowej zewnętrznej wraz z przyłączeniami wodociągowymi dla budynków WZU S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783, Regon 000173232, NIP 876-020-50-02

 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja instalacji wodociągowej i hydrantowej zewnętrznej wraz z przyłączeniami wodociągowymi dla budynków Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42.

 

 1. Zakres projektu:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej instalacji wodociągowej i hydrantowej zewnętrznej wraz z przyłączeniami do istniejących budynków.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej (brak możliwości fotografowania na terenie Zakładu).

 

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 • wykonania koncepcji przebiegu sieci wodociągowej,
 • opracowania warunków gruntowo-wodnych po trasie sieci wodociągowej,
 • wykonania badań geologiczno–inżynierskich,
 • dokonania uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej oraz obiektów z nią związanych takich  jak: hydranty, zasuwy, miejsca przejść pod drogami, urządzeń oraz kolizje z uzbrojeniem terenu znajdujących się w obszarze projektowanej sieci,
 • uzgodnienia sieci z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, rzeczoznawcą do sprawdzenia zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz konserwatorem zabytków,
 • sporządzenia kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego umożliwiającego realizację inwestycji wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, badaniami i pomiarami koniecznymi do sporządzenia dokumentacji i prawidłowej realizacji robót dla uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń w tym pozwolenia na budowę,
 • wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż dla całego zakresu robót,
 • uzyskania pozwolenia na budowę.

Spółka posiada aktualną mapę do celów projektowych z dnia 22.05.2021r.

 

 1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 • optymalne rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,
 • zastosowanie rozwiązań technologicznych uwzględniających warunki gruntowe i konfiguracyjne przyległego terenu.

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji:
 • projektu budowlanego i wykonawczego – 5 egzemplarzy,
 • przedmiaru robót wszystkich branż  – po 2 egzemplarze,
 • kosztorysu ofertowego dla wszystkich branż – po 2 egzemplarze,
 • kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż –po 2 egzemplarze,
 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż – 5 egzemplarzy,
 • opinii i uzgodnień do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych – 5 egzemplarzy,
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich robót – 1kpl,
 • wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji na nośniku elektronicznym CD lub Pendrive w postaci plików wsadowych programu CAD, Norma oraz „pdf”.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na modernizację sieci wodociągowej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Wyznaczony termin wykonania projektu to 90 dni.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem zapytania.

 

 1. Kontakt

Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 • Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),
 • oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • ofertę zatytułowaną: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja instalacji wodociągowej i hydrantowej zewnętrznej wraz z przyłączeniami wodociągowymi dla budynków Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42” należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz referencje,
 • koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek ,,nie otwierać przed 16.08.2021r. godz. 10:00”.

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa  42, 86-300 Grudziądz (należy uwzględnić czas dostarczenia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską) lub w siedzibie Zamawiającego – I piętro sekretariat, gdzie obowiązuje system wejść, po okazaniu dowodu tożsamości i uzyskaniu przepustki. Składając ofertę należy uwzględnić czas na dokonanie powyższych czynności i dotarcie do sekretariatu. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2021r. godz. 10:00.

 

 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym obustronnie uzgodnioną umowę.
 1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania.
 1. Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.