Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783, Regon 000173232, NIP 876-020-50-02

zaprasza do złożenia ofert na przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przy ul. Parkowej 42 w Grudziądzu.

 1. Planowany zakres robót
 • przebudowa istniejącego przyłącza DN150 od ul. Parkowej wraz z niezbędną armaturą i montażem zestawu hydroforowego w budynku nr 1,
 • przebudowa rurociągów zewnętrznej instalacji wodociągowej DN150 biegnącej w terenie należącym do Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. od istniejącego budynku nr 1 (od ul. Parkowej) oraz od komory wodomierzowej na dz. ew. nr 21/797, obręb 118 na rurociągi z PE100-RC SDR17 o średnicach 160x9,5 mm,
 • montaż 15 sztuk nowych zewnętrznych hydrantów nadziemnych DN80,
 • przepięcie istniejących 3 sztuk zewnętrznych hydrantów nadziemnych DN80,
 • budowa zewnętrznego nadziemnego zbiornika wody p.poż.,
 • przebudowa oraz wymiana przyłączy wodociągowych do budynków: 1, 2, 5, 9, 13,15,15A, 20, 29, 30, 31, 33, 38, 43, 44, 45, 69, 81, 88, 91, 94, 99, 104, 107, 109, 111, 117,
 • wymiana armatury na przyłączach wodociągowych w budynkach: 1, 2, 5, 9, 13, 15, 15A, 20, 29, 30, 31, 33, 38, 43, 44, 45, 69, 81, 88, 91, 94, 99, 104, 107, 109, 111, 117,
 • montaż zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej w sąsiedztwie komory wodomierza głównego, od strony ul. Lotniczej,
 • budowa studni wodomierzowych dla części budynków (zgodnie z częścią rysunkową opracowania),
 • budowa studni z zestawami wodomierzowymi oraz zaworami ze złączką do węża do podlewania terenów zielonych,
 • zasilenie projektowanych zestawów hydroforowych sprzed głównych wyłączników prądu,
 • zasilenie nadziemnego zewnętrznego zbiornika p.poż.

Do prawidłowej wyceny niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Przy wycenie należy także uwzględnić wytyczne Inwestora dotyczące zastosowania wymaganej jakości materiałów.

Dodatkowo oferent powinien uwzględnić wszelkie dodatkowe, nieprzewidziane koszty, które to mogą wystąpić w związku z realizacją zadania, a nie były wymienione przez Zamawiającego na etapie przygotowywania oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia

Preferowany termin wykonania prac to 20 tygodni od dnia rozpoczęcia prac.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem zapytania.

 1. Kontakt

Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:

 1. Sposób przygotowania oferty
 • Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto, okres gwarancji na wykonane prace oraz termin ważności oferty (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),
 • oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • ofertę zatytułowaną: „Oferta na wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przy ul. Parkowej 42 w Grudziądzu.” należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
 • ubezpieczenie OC,
 • oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia,
 • referencje wraz z wykazem referencji oraz kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę.
 • oświadczenie o udzieleniu gwarancji zgodnie z deklaracją producenta (zał. nr 2),
 • oświadczenie o gotowości do usunięcia usterek w ramach gwarancji we wskazanym terminie (zał. nr 3),
 • oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (zał. nr 4),
 • oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5),
 • podpisany wzór umowy,
 • koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek ,, Oferta na wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przy ul. Parkowej 42 w Grudziądzu, nie otwierać przed 05.08.2022 r. godz. 10:00”.
 1. Miejsce składania ofert

Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz, lub w siedzibie Zamawiającego – I piętro sekretariat.

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2022 r. godz. 10:00 .

 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym obustronnie uzgodnioną   umowę.
 2. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
 3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  –prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania.
 6. Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.         Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Państwa danych osobowych.

II.        Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wyboru najkorzystniejszej oferty i przeprowadzenia postępowania ofertowego prowadzonego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV.      Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.        Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, maksymalnie przez okres 3 lata (okres przedawnienia roszczeń), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

VI.      Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom trzecim tj. osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania ofertowego w oparciu o obowiązujące w WZU S.A. regulacje wewnętrzne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym (zaproszenie do składania ofert) w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub ustawy o ochronie danych osobowych.