Informacja dla akcjonariuszy ws. dematerializacji akcji

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji, a w przypadku ich nieposiadania do złożenia stosownego oświadczenia.

W celu zidentyfikowania akcjonariusza należy zabrać ważny dokument tożsamości.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Spółki www.wzu.pl w zakładce „Komunikacja z akcjonariuszami” lub pod numerami telefonu 56 6446 422 lub 56 6446 426.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych.

Jednocześnie, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 5 (6150)/2021 poz. 1647 z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Informacja dla akcjonariuszy ws. dematerializacji akcji

Na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 zwana dalej: Ustawą) wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych. Oznacza to, że akcje nie będą mogły posiadać dotychczasowej formy papierowego dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w tzw. rejestrze akcjonariuszy. Rok 2020 jest rokiem przygotowania wszystkich spółek akcyjnych do prowadzenia rejestrów akcjonariuszy w formie elektronicznej.

Podmiotem prowadzącym elektroniczny rejestr akcjonariuszy zgodnie z Ustawą może być: dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy.

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów S.A. utworzenie rejestru powierzono Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Biuro Maklerskie.

Ważne daty:

30.09.2020 r. – 31.01.2021 r. w okresie tym Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów tj. zwrotu posiadanych papierowych dokumentów akcji (art. 16 ust. 1
i 2 Ustawy, art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r.  Dz.U. 2020 poz. 875).

01.03.2021 r. –  01.03.2026 r. W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Natomiast akcjonariusz, który nie złożył w Spółce papierowego dokumentu akcji, do chwili jego złożenia i wpisania do rejestru akcjonariuszy, nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu praw, np. nie będzie mógł głosować na walnych zgromadzeniach. Akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy - art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy i dywidenda będzie wypłacana przez PKO BP BM jedynie akcjonariuszom ujawnionym w rejestrze elektronicznym.

01.03.2026 r. – nastąpi utrata mocy dowodowej dokumentu akcji w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe (art. 15 ust. 2 Ustawy)