Wypłata Dywidendy

Zarząd Spółki informuje, że wypłata dywidendy za rok 2022 nastąpi w II transzach po 50% każda:

I transza – 31 lipca 2023r.

II transza – 31 października 2023r.

Dla akcjonariuszy, którzy nie wskazali numeru rachunku bankowego, wypłata dywidendy odbędzie się w kasie Spółki pokój nr 3 /dyżurka/ w godzinach od 9:00 do 14:00.

Na pytania dotyczące wypłaty dywidendy odpowiedzi udzielane będą pod numerem telefonu
(56) 64 46 426, (56) 64 46 281 w godzinach 8:00 – 14:00.