Kontakt

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu

VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu
KRS 0000309337
Kapitał zakładowy w wysokości 45.000.000 zł wpłacony w całości.
NIP 876-020-50-02

Adres: POLSKA, 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 42
w. Kujawsko-Pomorskie