Komunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie 399 § 1 ksh i § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2023 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
  3. podział zysku netto za rok obrotowy 2022;
  4. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;
  5. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystaniu kapitału rezerwowego w roku obrotowym 2022 i dalszego jego użycia.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2022 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 101 (6752)/2023 poz. 26229
z dnia 26 maja 2023 r.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: