Komunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie 399 § 1 ksh i § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2024 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.;
  3. podział zysku netto za rok obrotowy 2023;
  4. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;
  5. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystaniu kapitału rezerwowego
  w roku obrotowym 2023 i dalszego jego użycia.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2023 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

do pkt. 9) proponowanego porządku obrad

Projekt zmian w Statucie spółki Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

 1. W § 23 dodaje się ustęp 6 o następującej treści:

„6. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.”

 1. § 24 ustęp 2 o dotychczasowej treści:

„2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

 1. § 34 ust 1 o dotychczasowej treści:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może:

1) badać wszystkie dokumenty Spółki;

2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,

3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki.”  

 1. W § 34 dodaje się ustęp 4 o następującej treści:

„4. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień o których mowa w §34 ust 1.”

 1. § 35 ust 1 pkt 1) o dotychczasowej treści:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,”

 1. § 35 ust. 1 pkt) 3 i 4 o dotychczasowej treści:

„3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2,

„4. (skreślony),”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 3
1 Kodeksu spółek handlowych,

4. badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,”.

 1. uchyla się brzmienie § 35 ust. 3 pkt) 9 o dotychczasowej treści:

„9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce – wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych
w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,”.

 1. w § 35 dodaje się ustęp 6 o następującej treści:

„6. Do Spółki nie stosuje się art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w statucie.”

 1. Dodaje się § 351 o następującej treści:

„§351

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.”

 1. § 36 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.”

 1. § 36 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”

 1. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 38 ust. 8.”

 1. § 38 ust. 5 o dotychczasowej treści:

„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa
3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust.2.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa
3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust.2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

 1. § 38 ust. 11 o dotychczasowej treści:

„11. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”.

 1. § 43 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

 1. § 46 ust 2 o dotychczasowej treści:

„2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

 

Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 100 (7002)/2024 poz. 25406
z dnia 23 maja 2024 r.